Archive for the ‘Gościnnie – Pak4’ Category

Najstarszy mur (w Polsce)

30 sierpnia 2022

Gościnnie – Pak4

Na Górze Zyndrama doszukiwano się średniowiecznego zamku. Cóż, nie znaleziono. Znaleziono gród otoczony murem z lat 1750-1700. P.n.e. Z analogiami dopiero na Bałkanach (Istria i dalej)*. Spekuluje się, że była to faktoria handlowa, a mur służył tyleż obronie, co reklamie. W każdym razie — długo nie przetrwał — umiejętność budowy muru umarła z pierwszym pokoleniem mieszkańców.

*) = epoka brązu, w Egipcie mają kryzys. Sięgając po ST, to przychodzi wtedy Jakub z synami do Egiptu. Hammurabi spisuje swoje prawa w Babilonie. Koniec dynastii Shang w Chinach. Grecja z Mykenami zacznie się za jakieś sto lat, a Rzym za tysiąc.

Foto: Basia i Pak4
[26.8.2022: … ŁąckoMaszkowice…]

Create humans

23 sierpnia 2022
using LatinDefinitions.*;

private static List StworzCzlowieka(Terra ziemia. List zwierzeta, List ptaki) {
  
  List homini = new List();
  var proch = ziemia.GetComponent();
  HomoSapiens Adam = new HomoSapiens(proch);
  homini.Add(Adam);
  
  Hortus Eden = new Hortus(DirectionemMundi.Orientum);
  Eden.PlantTrees();
  Arbor bonumEtMalum = new Arbor("Arbor Scientiae Boni et Mali");
  bonumEtMalum.SetFruits(true);
  Eden.Add(bonumEtMalum);
  Eden.AddRiver("Piszon").AddRiver("Gichon").AddRiver("Chiddekel").AddRiver("Perat");

  Eden.Add(Adam);
  for (i=0;i<10;i++) {
   Adam.AgriculturalSkill.Increase();
  }
  Adam.StartGardening();
  Adam.LookAfter(Eden);
  Adam.SendMessage("Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; 
ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, 
bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz");

  bool dobrzeZeCzlowiekJestSam = false;
  if (!dobrzeZeCzlowiekJestSam) {  
   bool maTowarzysza = false;

   var gleba = ziemia.GetComponent();
   List wszystkieZwierzeta = new List();
   List collectedAnimals = zwierzeta.AddList(ptaki);
   foreach (AnimalIndex index in collectedAnimals) {
     Animal animal = gleba.Mold(animalIndex);
     String nazwa = Adam.CreateName(animal.View());
     animal.SetName(nazwa));
     ziemia.Add(animal);
     wszystkieZwierzeta.Add(animal);
     if (nazwa != "Istota Żywa") {
      maTowarzysza = true;
      Adam.AddCompanion(animal);
      break;
     }
   }
   if (!maTowarzysza) {
     Adam.Sleep();
     var zebro = Adam.GetComponent();
     HomoSapiens niewiasta = new HomoSapiens(zebro);
     if (niewiasta.ConstistOf(Adam)) {
      Adam.AddCompanion(niewiasta);
     }
     homini.Add(niewiasta);
   }
  }
  bool nadzy = true;
  bool wstydzacy = false;
  foreach (HomoSapiens czlowiek in homini) {
   nadzy &= (czlowiek.Clothings.Count()==0);
   wstydzacy |= (czlowiek.Contains("wstyd")).
  }
  Assert.True(nadzy, "Są nadzy");
  Assert.False(wstydzacy, "Wstydzą się");

  Serpens waz = new Serpens();
  int maxIQ = 0;
  foreach (Animal animal in wszystkieZwierzeta) {
   if ((animal.IsLandAnimal() && (animal.GetIQ()>maxIQ)) {
     maxIQ = animal.GetIQ();
   }
  }
  Assert.True((waz.GetIQ()>maxIQ), "Bardziej przebiegly niz wszystkie zwierzeta ladowe");

  while(!niewiasta.IsEating())) {
   String rzekl = waz.GetMessage();
   niewiasta.ReceiveMessage(rzekl);
   if (niewiasta.CanEat(bonumEtMalum.View()) {
     var owoc = bonumEtMalum.GetFruit();
     niewiasta.Eat(owoc);
     Adam.Eat(owoc);
     niewiasta.Add("wstyd");
     Adam.Add("wstyd");
   }
  }
 
  if ((niewiasta.IsHear(this.instance.Steps())&&((Adam.IsHear(this.instance.Steps())) {
   if (Adam.Contains("wstyd)) Eden.Hide(Adam);
   if (niewiasta.Contains("wstyd)) Eden.Hide(niewiasta);
   var AdamWinny = this.instance.Examine(Adam);
   var niewiastaWinna = this.instance.Examine(Ewa);
   if (AdamWiny && niewiastaWinna) {
     waz.SetCursed(true);
     ziemia.SetCursed(true);
     this.instance.SendMessage(Adam, "Będziesz zdobywał w trudzie pożywienie");
     this.instance.SendMessage(niewiasta, "W bólu będziesz rodziła");
     Eden.Remove(Adam);
     Eden.Remove(niewiasta);
     String imie = Adam.CreateName(niewiasta.View());
     Assert.Eqaul(imie, "Ewa", "Bo ona stała się matką wszystkich żyjących");
     niewiasta.SetName(imie));
     Cherubim[] cheruby = new Cherubim[2];
     Eden.Add(cheruby[0]);
     Eden.Add(cheruby[1]);
   }
  }

  return homini;
}

Gościnnie – Pak4

Serce Europy

15 sierpnia 2022

Środków Europy ci u nas dostatek, ale i ten przyjmiemy na znak, że Europa wciąż znaczy coś pozytywnego.
Nawet jeśli Źródło Europy wyschło w oczekiwaniu na dotację… [©Pak4]
Foto: Basia i Pak4 [8.8.2022Kremnické Bane]

Horná Lehota

12 sierpnia 2022

Początek: kapitan zamku chciałby mieć coś obok służbówki, więc buduje sobie kasztel.
Środek: po wojnie i nacjonalizacji kasztel popada w ruinę.
Koniec? kasztel zaadaptowany na hotel upada. [©Pak4]
Foto: Basia, Pak4 [7.8.2022: Horná Lehota-kasztel]

Trstená – Tvrdošín

10 sierpnia 2022

albo Trzciana – Twardoszyn. Ale skoro pojechaliśmy do Słowacji, a nie jak dotąd na Słowację, to niech będzie miejscowo: Trstená – Tvrdošín. (©Pak4)

Foto: Basia i Pak4 .
[7.8.2022: Trstena Zapad – Uhlisko – Borova – Tvrdošín – wzdłuż Oravicy – Trstena Zapad. Ślady GPS.]

Doświadczenia ze stwarzaniem światów – analiza wybranych przypadków i zagadnień

4 sierpnia 2022

JHWH

Streszczenie: Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia z eksperymentów ze stwarzaniem światów i historią pierwotną. Eksperymenty przeprowadzono w oparciu o grupę wszechświatów, stosując zasadę antropiczną, zakładając losowy charakter niektórych podstaw fizyki, oraz wypływające stąd chaotyczne funkcjonowanie wszechświata. Wykorzystanie grupy wszechświatów pozwala na statystyczne analizy częstotliwości występowania zjawisk światotwórczych i historycznych.

Słowa kluczowe: stwarzanie, koncepcja wieloświatu, zasada antropiczna, historia pierwotna

Przegląd stanu wiedzy i wstępne założenia eksperymentu

Literatura dotycząca stwarzania świata jest szeroka [1, 2, 3, 4] i jej omówienie wykracza poza zamierzony zakres niniejszej publikacji. Na uwagę zasługuje wskazanie, że przed postawniem świata panowała ciemność, cisza, a może nawet niebyt. Stanowi to punkt wyjścia do określenia warunków początkowych prowadzonego eksperymentu.

Po wstępnych eksperymentach przyjęto mocną zasadę antropiczną [3, 5], gdyż umożliwia ona właściwe udokumentowanie eksperymentu (a zwłaszcza jego drugiego etapu, wykraczającego poza zakres niniejszej pracy), poprzez zaistnienia ludzkości, cywilizacji i wynalezienia przez nią pisma. Założono stworzenie nieskończenie wielu wszechświatów, z których 70 poddano szczegółowej analizie, rejestrując zachodzące zmiany i odpowiednio wydzielając grupę kontrolną dla interesujących przypadków zmian.

Przebieg eksperymentu

Eksperyment rozpoczęto w niedzielę rano, co zapewniło odpowiednią ciszę i ciemność, zgodnie z ogólnie przyjętymi wzorcami stwarzania świata. Stan ten utrudniał jednak śledzenie przebiegu eksperymentu, dlatego początkowo stworzyliśmy światło, oraz dzień i noc, jako podział czasu — oba te dzieła umożliwiły obserwację i rejestrację wydarzeń w porządku chronologicznym. Rejestrację, ze względu na brak ludzi i pisma, prowadzono początkowo w oparciu o zapis kosmologiczny. Dalsze prace umożliwiły rozszerzenie form zapisu.

Drugiego dnia przeprowadzono podział wody i wodoru we wszechświecie, aby dostosować warunki do zasady antropicznej. Zaobserwowano przy tym, że zapalone pierwszego dnia światło znacząco powiększyło wszechświat, oświetlając coraz większą przestrzeń.

Trzeciego dnia przyspieszono przemiany wszechświata, manipulując zmiennymi czasowymi, tak by stworzyć systemy planetarne, a na jednej z planet przygotowano białkowe formy istnienia — rośliny — jako pożywkę dla kolejnych istot żywych w prowadzonych eksperymentach na planetach Petriego.

Można zauważyć, ze w 2 na 70 testowych wszechświatów, zamiast roślin pojawiły się grzyby; a w kolejnych 17 — zarówno grzyby jak i rośliny.

Zajęcia dnia trzeciego były bardzo czasochłonne i dopiero dnia czwartego zapełniono przestrzeń wokół ożywianych planet słońcami i księżycami.

Piątego dnia zaczęto tworzyć zwierzęta morskie, oraz powietrzne — ograniczono się do nich by nie dopuścić do przedwczesnego rozwoju inteligencji i ludzkości. Przejście od zwierząt morskich do powietrznych wymagało stopnia pośredniego, w postaci dinozaurów. Ich rozwój zatrzymano przy pomocy asteroidy.

Należy zauważyć, że opis dnia piątego dotyczy przypadku modelowego, bo w 6 na 70 planet nie rozwinęły się dinozaury; w 3 na 70 rośliny osiągnęły inteligencję i stworzyły własną cywilizację, blokując rozwój zwierząt. W 8 przypadkach doszło do rozwoju inteligencji u ptaków; a w 1 przypadku dinozaury zbudowały inteligencję, wieżę Babel i wykorzystując ją jako platformę dla kosmicznego lasera, zniszczyło asteroidę, uniemożliwiając powstanie inteligentnych ssaków.

W próbce testowej wszechświatów, do stworzenia w dniu szóstym, zakwalifikowano więc 52 wszechświaty, w których rozwinęły się ryby, ptaki oraz inne istoty na ich pokarm (rośliny i/lub grzyby); nie tworząc przy tym istot inteligentnych i cywilizacji. Pozostałe 18 wszechświatów poddano utylizacji zgodnie z normami EN 12479:2000.

Szóstego dnia pozwolono na swobodny rozwój stawonogów, mięczaków i ssaków lądowych. Celem było wytworzenie się istot inteligentnych. W przypadku 45 na 52 pozostałe wszechświaty, inteligentne gatunki wytworzyły ssaki, w tym ssaki naczelne, w 1 przypadku — stawonogi, a 4 przypadkach doszło do wtórnego zejścia na ziemię ptaków i wytworzeniu przez nie inteligencji. W dwóch przypadkach wszechświat pozostał jałowy w zakresie inteligencji.

Inteligentne stworzenia nazywano alfabetycznie dla kolejnych wszechświatów: Aaam, Abam, Acam, Adam, Aeam itp. Przy czym zakładano stworzenie egzemplarzy wszystkich dostępnych dla danego wszechświata płci (od 1 do 4, przy czym najwiecej było przypadków 2 płci — 23).Przy czym w 20 przypadkach można było wynik końcowy uznać za formę antropomorficzną, czyli zgodną z założeniami (realizacją zasady antropicznej).

Celem lepszej obserwacji rozwoju istot inteligentnych, prace prowadzono w ramach EDEN – Eksperymentalnego Działu Edukacji Naczelnych. Zaplanowano przeprowadzenie prac eksperymentalnych w zakresie, aż do osiągnięcia wiedzy dobra i zła przez badanych. Badania miały na celu przygotowanie do dalszej części eksperymentu, prowadzonej na przestrzeni całych planet Petriego, który to eksperyment wciąż trwa i wykracza poza zakres niniejszej publikacji. Wszystkie pozostałe w testach wszechświaty przeszły do tego etapu.

Wnioski końcowe

Końcowy efekt — antropomorficzne ssaki naczelne, posiadające wiedzę dobra i zła, rozprzestrzeniające się po całej planecie, zrealizowano w przypadku 20 wszechświatów na 70 testowanych, co prowadzi do dyskusji na temat słuszności nazwania zasady antropiczną. Biorąc pod uwagę losowość wielu warunków i jedynie zgrubne określenie warunków początkowych, uzyskanie poprawnych rezultatów w 28,75% przypadków stanowi wynik znaczący; sama zasada sugeruje jednak wytworzenie życia (100% udanych przypadków), bądź ssaków naczelnych (znaczące 64% analizowanych przypadków).

W drugim etapie prac, zaplanowano zrównoleglenie prac, gdzie doświadczeniom będą poddawani pojedynczy przedstawiciele badanego gatunku, którzy zgodnie z przewidywaniami, powinni rozwinąć możliwości utrwalania własnych działań na piśmie, obrazie, w portalach społecznościowych.

Bibliografia:
[1] Enuma Elisz.
[2] Popol Vuh.
[3] Stephen Hawking, A Brief History of Time, Bantam, 1988
[4] Hoimar von Ditfurth, Im Anfang war der Wasserstoff. Hoffmann und Campe, Hamburg 1972.
[5] Brandon Carter, Large Number Coincidences and the Anthropic Principle in Cosmology. IAU Symposium 63: Confrontation of Cosmological Theories with Observational Data. Vol. 63. Dordrecht: Reidel. pp. 291–298, 1974

——-
Pod JHWH podszył się Pak4

● ● ●

Załącznik – metodologia obserwacji ssaków

Dla potrzeb śledzenia rozwoju inteligencji ssaków zaproponowano perypatetyczny model obserwacji, w którym obserwator podąża wybraną ścieżką przez świat, rejestrując napływające wrażenia i zbierając ilustracje dla zaprezentowania postępów lub regresów rozwoju inteligencji, oraz zmian zachodzących w środowisku, przetwarzanym przez inteligentne ssaki.
Foto: Basia i Pak4.
[6.8.2022: Zabierzów – Błonia Zabierzowskie – obejście Taboli (w tym ul. Tabola) – Błonia Zabierzowskie – Zabierzów. Ślad GPS.]

Wycieczka z demobilu

6 czerwca 2022

Gościnnie – Pak4

Już raz mieliśmy tak iść — 20.12.2020 – no, może na opak, ale jednak. Wtedy jednak dzień był krótki — by się wyrobić przed zachodem zeszliśmy „skrótem” przez Śpikówkę. Cóż, inna pora roku, „nowy” dla nas odcinek szlaków żółtego i czerwonego i cała wycieczka nówka nieklepana.
Foto: basia i Pak4
[5.6.2022: Zawoja Centrum – czerwonym przez Smyraki – Topory – żółtym przez Kiczorę (905 m n.p.m.) – Szczurówkę – Kolędówki – Jałowiec (1111 m n.p.m.) – Kolędówki – zielonym przez Dolinę – pod Jaworówką (789 m n.p.m.) – Zawoja. Ślad GPS]

Tu nawet nie ma co wyliczać, czy mieliśmy, czy nie mieliśmy iść, bo ta wycieczka to spacer przydomowy. A jednak, na dwóch odcinkach przeszliśmy ścieżkami dla nas nowymi — wchodząc na Wielkanoc od ul. Szczygielskiego, oraz ścinając drogę ze szlaku do Bagiennej. Jest więc nowe w nienowym.
Foto: basia i Pak4
[12.6.2022 Opactwo – Wielkanoc – Skołczanka – koło Groty – Bagno – Zakląśnie – Laskowa – ul. Bogucianka. Ślad GPS.]

Recyclingi nie muszą być cyklistyczne. Tak, czy inaczej prowadzą do kręcenia. Jak widać z GPS wykręcanie czegoś nowego w tak dobrze już rozpoznanym otoczeniu, jest coraz bardziej pokręcone.
Foto: basia i Pak4.
[16.6.2022: Tyniec: Bogucianka – Opactwo – ul. Obrony Tyńca – Laskowa – Guminek – Wyrębiska – Podgórki Tynieckie/Cmentarz – Płaska Góra – ul. Stępice – Grodzisko. Ślad GPS.]

Nowość jest zasobem naturalnym. Można ją wydobyć, wykorzystać, przetworzyć, ale potrzeba czasu by się odrodziła w naturze. Tym razem, sięgaliśmy po nowość nieeksploatowaną dotąd przez nas, czyli szlak pieszy nr 10, ale też po odrodzoną po naszej nieobecności — Kozie Kąty, oraz o eksploatowaną nie tak dawno — Królikówkę i inne części Lasu Bronaczowa.
Foto: basia i Pak4.
[18.6.2022: Radziszów-Szpital – Królikówka – szlak pieszy nr 10 – Rez. Kozie Kąty – Punkt Wypoczynkowy „Radziszów” – szlak niebieski – Królikowka – Radziszów-Szpital. Ślad GPS. Radziszów.]

Czy recycling, gdzie trasa b.z., za to buty nowe się liczy? Cóż, nawet ślad GPS, otwiera tu hiszpański znak zapytania. Ale ten z początku zdania, a nie z końca. Tak, że zostaje miejsce na doprecyzowanie pytania.
Foto: Pak4.
[19.6.2022: Tyniec: Opactwo – wały – Grodzisko – pod. Ślad GPS.]

Wszystko już było. Wszędzieśmy byli w Tyńcu. No to będziemy jeszcze raz. W końcu nieskończoność plus jeden, to wciąż nieskończoność.
Foto: basia i Pak4.
[25.6.2022: Tyniec: ul. Bogucianka – Benedyktyńska – Opactwo – Benedyktyńska – Bolesława Śmiałego – Wielkanoc – Zakląśnie – Laskowa – Stępice – Grodzisko. Ślad GPS.]

Za to Grzybowska zaskakująco nowa, choć wszystko miało być tylko powtórką… no prawie… bo z wyjątkiem 200-300 metrów, których i tak nie przeszliśmy. Ale, nie dość, że tam była zima, a tu jest lato, to jeszcze daliśmy się celowo wodzić na pokuszenie nieszlakowanej drodze, między doliną samą a Aleją Jurajską. Tam zaś, jakby górski (mało, ale zawsze górsko, a tylko jeden rzut beretem od Krakowa).
Foto: basia i Pak4.
[26.6.2022: Dol. Grzybowska-Parking – Aleja Jurajska – Grzybów – na Garb Tenczyński – koło Zapałki – Zabierzów (Polna – Pogorzany – Wielkie Pola – Białych Brzóz) – Dol. Grzybowska-Parking. Ślad GPS.]

Tyniec z demobilu. No w zasadzie tak wychodzi. Raz po raz. Ale czy my jesteśmy zdemobilizowani wzrostem trawy? Nonie… Nojakże…
Foto: basia i Pak4.
[2.7.2022: Bogucianka – Benedyktyńska – Opactwo – Benedyktyńska – Bolesława Śmiałego – Nad Czerną – Skołczanka – dookólnie na Zakląśnie i Laskową – Bogucianka. Ślad GPS.]

Trawa trawą, ale trzeba przyznać, że temperatury 30+ demobilizują Małopolskę. Dla ochłody nawiedzamy Okocim. Więcej szczegółów nie podajemy, bo wiecie, reklama alkoholu i te rzeczy…
Foto: basia i Pak4.
[3.7.2022: Brzesko-W Browarze (Pałac Goetzów) – Okocim Górny (Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej).]

Co to znaczy demobil? Kiedy byliśmy zmobilizowani i ile czasu minęło? Zerkam do notatek — w przypadku Doliny Będkowskiej odwiedzamy ją po raz 7 (2016, 2017, 2×2019, 2020, 2021, i teraz: 2022). Tak, że mobil miał kiedy pójść w demobil.
Foto: basia, Pak4.
[9.7.2022: Kobylany-cmentarz – ul. Łączki – Dolina Będkowska – szlak żółty – droga leśna przez Grzybową Górę – Leśnictwo Będkowice – ul. Leśna – ul. T. Kościuszki – Kobylany-cmentarz. Ślad GPS.]

Czy z punktu widzenia takiej bufo bufo, nasz spacer to coś z demobilu? Dorosła bufo bufo może dożyć 10-12 lat. Ale taka malutka, z ciałem wielkości paznokcia? Przecież to młódka, człowieków trochę widziała, ale żeby miała szansę nas spotkać więcej niż jeden raz? No, nie bardzo — z ropuszej perspektywy to jednak nowy spacer był.
Foto: basia i Pak4.
[10.7.2022: Grodzisko – ul. Stępice – Stępica – pod Guminkiem – pod Bukową – figura Maryi – ul. Obrony Tyńca – ul. Zakleśnie. Ślad GPS.]

Zachód słońca, to jeden z, czy też ten jeden, indywidualny, chwilo-trwaj? Czyli demobil, czy nie demobil?
Foto: basia, Pak4.
[14-15.7.2022: spacery po Tyńcu. Ślady GPS i GPS.]

Kmito! Nie skacz. Po co? Zdemobilizuj się! Nie ta skała, to inna. Skał ci u nas dostatek.
Foto: basia i Pak4.
[16.7.2022: Parking „Dolina Grzybowska” – Skała Kmity – Zabierzów – powrót drogą 774. Ślad GPS.]

Cysorz to ma klawe życie

24 Maj 2022

Gościnnie – Pak4

W zamku mieszkać, to dobrze tylko w książeczkach dla dzieci wygląda. W realu, zamek jest obronny z definicji — innymi słowy, buduje się go nie ku wygodzie gospodarza, a ku niewygodzie wroga.

Grube mury dobrze bronią, ale trzymają też mróz przed wygrzaniem. Ja już nawet nie mówię o obecnych cenach gazu, niech będą i ceny opału wczesno-nowożytne — ogrzać się zimą nie da. Kto może ten ucieka — nie tylko wróg.

Weźmy taki Sul’ovsky Hrad — są świadectwa rozbudowy z XV wieku, ale już w XVI właściciele kombinują jak uciec i porzucić, dla pałacu w dolinie. Faktycznie, przypadek szczególny, bo miejsce bardzo obronne, więc nawet nikt nie próbuje na serio zdobywać; ale i z rozbudową i uprzystępnieniem są problemy większe niż normalnie.

Zamek jakoś tam trwa do XVIII wieku — w końcu żołnierze na służbie to nie właściciele, mogą żyć w niewygodzie. Ale i to robi się nieopłacalne — a zamek zostaje porzucony w 1730.

Wytrzymaliby do końca XX wieku, mogliby pobierać opłaty. A tak zwiedzanie za darmo, z dokładnością do parkingów.

Foto: basia i Pak4
[16.5.2022: Sul’ov parking – Sulovsky Hrad – Brada – pod Rohaczem – Rohacke Sedlo – Sul’ov parking. Ślad GPS.]

Wniosek bez morału

2 Maj 2022

Gościnnie – Pak4

Rodzaj Wnioskodawcy:
BÓG
Wnioskodawca:
JHWH
Status Wnioskodawcy:
Istota Najwyższa
Adres do korespondencji:
Ściana Płaczu, Jerozolima, Izrael.
Miejsce realizacji projektu:
Sodoma i Gomora, Jordania.
Czy podmiot występuje o udzielenie pomocy publicznej:
Tak
Czy wnioskodawca będzie korzystał ze zwiększonego poziomu pomocy publicznej (premii)
Tak.
Grupa tematyczna Projektu:
Klęski żywiołowe
Tytuł projektu:
Anihilacja Sodomy i Gomory
Słowa kluczowe:
zniszczenie, grzech, siarka, ogień, śmierć
Data rozpoczęcia:
1900 r p.n.e.
Dział gospodarki PKD:
Wszechdział
Czy projekt generuje dochód:
Nie.
Kierownik projektu:
JHWH
Opis projektu:
Projekt przewiduje zwiększenie spójności wśród społeczeństw dziedziczących tradycje Bliskiego Wschodu poprzez multimedialną prezentację skutków łamania zasad społecznych. Zniszczenie odbędzie się za pomocą katastrofy nadnaturalnej, obejmującej ogień, siarkę i inne antygrzesznicze środki.
Zgodność projektu z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 —
Uzasadnienie pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami:
Projekt obejmie wszystkich mieszkańców, bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.
Dostępność produktów projektu dla osób z niepełnosprawnościami:
Osoby z niepełnosprawnościami, jako nie potrafiące uniknąć katastrofy, zostaną zniszczone w pierwszej kolejności. Pierwszeństwo to pozwala zmniejszyć dotyczące ich niedogodności.
Wpływ projektu na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn:
Wpływ projektu jest dwustronny. Po pierwsze, jako bezpośredni efekt projektu, na równi zostaną zniszczone kobiety i mężczyźni. Po drugie, celem projektu jest zwiększenie spójności społecznej,
służącej m.in. podniesieniu pozycji kobiet w społeczeństwie — przyznaniu im pewnych praw i zapewnieniu wsparcia.

Uzasadnienie wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju:
Wybrana metoda realizacji projektu służy realizacji zasad zrównoważonego rozwoju, ze względu na bezpośrednie skutki ekologiczne, jak i długotrwałe skutki społeczno-gospodarcze. Odnosząc się do bezpośrednich skutków ekologicznych, Wnioskodawca wybrał do zniszczenia siarkę, ze względu na pozytywny wpływ tlenków siarki na ograniczenie efektu szklarniowego. Skutkiem ubocznym tego rozwiązania są kwaśne deszcze, które przyspieszając niszczenie kamiennych idoli, sfinksów i piramid, przekładają się na zwiększone zapotrzebowanie na nowe rzeźby, co ma ożywcze znaczenie dla kultywowania tradycyjnego rzemiosła. Długotrwałe skutki społeczno-gospodarcze związane są ze wskazaniem wagi samoograniczenia się ekonomicznego i społecznego, dotyczącego ograniczenia nierówności społecznych, oraz ograniczeń w wykorzystaniu dóbr naturalnych. Wnioskodawca przewiduje zastosowanie tu dawki przypominającej w postaci działalności prorockiej w okresie trwałości projektu. Dawka będzie wskazywała, że inne miasta, ulegają analogicznemu zniszczeniu, gdy sprzeciwiają się zasadom zrównoważonego rozwoju.
Wskaźniki produktu
Liczba zniszczonych miast: 2 szt.
Liczba ocalonych ludzi: nie większa niż 10 szt.
Okres trwałości projektu: 5 tys. lat.
Wnioskodawca ubiega się o zwiększenie pomocy publicznej, ze względu na upublicznienie efektów projektu w postaci publikacji.
Zadania
Przewiduje się realizację projektu w ramach czterech zadań.
Zadanie 1: Badania terenowe — usługa badawcza
W ramach zadania pierwszego Wnioskodawca przeprowadzenie badań i analiz dotyczących nieprawości mieszkańców Sodomy i Gomory. Wybrani ankieterzy odwiedzą dom Lota, będącego współpracownikiem Wnioskodawcy w miejscu realizacji projektu, skontaktują się z mieszkańcami, ocenią ich zachowania. Wynikiem realizacji zadania będzie odpowiedni raport techniczny, dokumentujący grzeszność miast.
Zadanie 2: Zabezpieczenie BHP — usługa logistyczna
Ankieterzy i współpracownicy Wnioskodawcy zostaną ewakuowani z obszaru zagrożonego zrzuceniem ognia i siarki, z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zadanie 3: Zrzucenie ognia i siarki — usługa militarna
Wnioskodawca przewiduje w zadaniu trzecim zrzucenie morza ognia i siarki na Sodomę i Gomorę. Tę metodę destrukcji wybrano, ze względu na jej skalę, widowiskowość, oraz zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ograniczeniem metody jest trudność dokładnego określenia zakresu działania — Wnioskodawca planuje uzupełnić więc podstawową metodę, selektywnym zamienianiem niesubordynowanych mieszkańców w słupy soli.
Zadanie 4: Rozpowszechnianie wyników — usługa szkoleniowa
Przewidziano przygotowanie jednej publikacji książkowej, obejmującej nie mniej niż dwa ujęcia tematu. Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia prac wstępnych, taki jak opracowanie pisma, wykształcenia osób piszących i czytających — przewiduje się, że większość nakładów związanych z realizacją tego zadania, związanych będzie z rozbudową niezbędnego systemu szkolnictwa i wykształcenie warstwy kapłańskiej. Dalsze rozpowszechnianie wyników powinno się odbyć w oparciu o mechanizmy rynkowe.

Oświadczenia:
Zgoda komisji etycznej:
Po przeprowadzeniu konsultacji z Abrahamem, przyznano.

● ● ●

Załącznik — Streszczenie Raportu Technicznego z Doświadczenia Terenowego Alfa/Omega/1/2022
Przeprowadzono badania, mające na celu określenie szybkości poruszania się grupy osób w terenie. Celem badania było określenie bezpiecznego czasu oddalenia się ankieterów z niszczonych miast. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem doświadczalnej grupy złożonej z dwóch osób, dwóch płci. Osoby poruszały się w obuwiu lekkim, turystycznym — wybór obuwia był podyktowany przeprowadzeniem doświadczenia na ochotnikach w Polsce, roku 2022; które to warunki nieco odbiegają od możliwych do uzyskania w starożytności w okolicach Morza Martwego. By wyrównać atut, jakim było posiadanie obuwia turystycznego, przewidziano inne utrudnienia dla grupy badawczej — dezorientowanie i spowalnianie kwiatami wiosennymi, inspirowaniem do badania stanu rozwoju konwalii itp.. W wyniku doświadczeń określono, że para ludzi pokona nieco ponad 2 km w czasie ok. 50 minut, z przewyższeniem 130 metrów; przy założonych utrudnieniach i ułatwieniach opisanych wyżej.
Wnioskodawca przewiduje przeprowadzenie dalszych badań mających na celu bezpieczeństwo realizacji projektu dla osób nim nieobjętych.
Foto: basia i Pak4
[2.5.2022: Tyniec: Grodzisko. Ślad GPS.]

Doświadczenie Wykonawcy
Wykonawca posiada niezbędne doświadczenie, gdyż przeprowadził w minionych eonach, szereg pedagogicznych klęsk żywiołowych. Ich lista obejmuje poskromienie wód i podział ich na podziemne i nadziemne w ramach projektu „Stworzenie Świata”; poskromienie władczych zapędów dinozaurów w ramach projektu „Meteoryt Chicxulub”; poskromienie ptasich spisków, by przebić się przez okna w nieboskłonie w ramach projektu „Pomieszanie ptasich śpiewów w Lesie Bronaczowa”; powrót do ustawień fabrycznych ludzkości w ramach projektu „Potop i Noe”; oraz pomieszanie języków ludzi, którzy chcieli sięgnąć wieżą nieba, w ramach projektu „Babel”.
Foto: basia i Pak4
[7.5.2022: Radziszów szpital – Głogoczów Królikówka – szlak niebieski przez Las Bronaczowa – szlak czarny – Głogoczów (Kobylica, Działy, Królikówka) – Radziszów szpital. Ślad GPS.]

Wymagane oświadczenia:
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne informacje o położeniu przedmiotów projektu, tj. istot żywych i martwych, może więc skutecznie nadzorować obecność winnych w niszczonych miastach. Jako przykład możliwości Wnioskodawcy, załączono ślad GPS ruchu zespołu doświadczalnego w Tyńcu.
Foto: basia i Pak4
[8.5.2022: Tyniec: Bogucianka – Opactwo – wały – Grodzisko – kamieniołom (Laskowa) – Zakleśnie – Bogucianka. Ślad GPS.]

Przedmiot wniosku
Upamiętnienie ewolucji Płazów
Streszczenie przedmiotu
Celem projektu jest utrwalenie dziedzictwa ewolucyjnego. Dla realizacji celu przewidziano wystawienie pamiątkowej steli, ku czci 150-milionolecia wyewoluowania pierwszych płazów. Wybranie trwałego materiału — skały osadowej — zapewni trwałość upamiętnienia nie mniej niż 200-milionoletnią.
Miejsce realizacji projektu to przyszłe Województwo Małopolskie, w przyszłej Polsce, w przyszłej Unii Europejskiej, przez co projekt spełnia wymogi dotyczące realizacji w granicach UE. Przewidziano przy tym nazwanie pobliskiej wsi „Płaza”, co w lokalnym języku zbliżone będzie do słowa oznaczającego „płaza” i zapewni trwałość przekazu, nawet w przypadku wyerodowania wyrytych liter.
Foto: basia i Pak4
[14.5.2022: Płaza: Zakład Wapienniczy – Kopalnia odkrywkowa dolomitu „Bolęcin” – skałka triasowa – Skotnica – Kolonia Działki – Zakład Wapienniczy. Ślad GPS.]

Mojżesz i faraon – opowiastka bez morału

5 kwietnia 2022

Gościnnie – Pak4

Mojżesz: Bóg mówi, wypuść mój lud!

Faraon: Absencja bez usprawiedliwienia?

Mojżesz: Idziemy czcić naszego Boga!

Faraon: Uhm… rozumiem… tak, to zgodne z kodeksem. Tylko musicie złożyć odpowiednie dokumenty. O, tu macie do wypełnienia formularz zezwolenia na opuszczenie pracy w celach religijnych. Trzeba wypełnić w dwóch egzemplarzach, opłata skarbowa, to trzy korce pszenicy. I tu drugi formularz — wystąpicie o umożliwienie złożenia ofiary na ziemi Egiptu. Formalność, trzy egzemplarze, podpis, opłata skarbowa…

Mojżesz: Ale my się mamy udać na Synaj.

Faraon: A, zagranica. To trzeba wystąpić o wniosek paszportowy. Wielu was?

Mojżesz: 600 tysięcy…

Faraon: Razy opłata skarbowa…

Mojżesz: Nie licząc kobiet i dzieci…

Faraon: Wstrzymajcie się trochę, bo nie mamy gdzie tych korcy pszenicy trzymać i musimy wybudować nowe spichlerze. Wrócicie za miesiąc.

Mojżesz: I wtedy pójdziemy.

Faraon: Pójdziecie, ale byłbym zapomniał — Midianici wymagają wiz.
Musicie się wcześniej wystarać w ich ambasadzie. Tam, za drugą piramidą jest.

***

Po miesiącu:

Mojżesz: Wypuść mój lud!

Faraon: Paszporty są, wnioski są… Tu jakiś koślawy hieroglif w podpisie, ale przecież nie będę drobiazgowy. No to zostawiacie te tobołki, co macie i te stada i idźcie.

Mojżesz: Zabieramy je!

Faraon: A, no to potrzebna jest deklaracja celna. Po co wam na parę dni tyle dóbr, te wszystkie stada?

Mojżesz: Pan powiedział, że mamy iść i tam wybierzemy owce i kozy na ofiarę.

Faraon: Zwierzęta? Cóż, trochę to barbarzyńskie, ale jesteśmy tolerancyjni religijnie. Tylko czy wy macie certyfikat weterynaryjny, że zwierzęta nie cierpią na ateizm? Ofiara mogłaby być nie ważna i co wtedy? W świątyni Ptaha takie wydają. Za opłatą skarbową…

Mojżesz: Bo przyjdzie plaga żab!

Faraon: Zaraz, zaraz, jaka plaga? Przecież w kodzie PKD macie działalność prorocka i prawodawczą. Nie zarejestrowaliście, Mojżeszu, działalności cudtwórczej i plagotwórczej. Tak nie można. Najpierw rejestracja, potem plaga. Ale kolejka jest — magowie rozszerzają działalność na sprowadzanie komarów. Nie wiem, po im to.

Mojżesz: A jak nie puścisz, to żaby wejdą do pieców chlebowych.

Faraon: Fe, to niehigieniczne. Sanepid nie pozwala. Wiecie, Mojżeszu, ja rozumiem prorokowanie i plażenie, sam czasem nawet lubię jakąś plagę rzucić na lud, choćby dragonadę urządzić jakimś Kuszytom. Ale z Sanepidem to nigdy nie zadzieram. Nigdy!

Mojżesz: Bóg nas wyprowadzi potężnym ramieniem.
Wychodzi i rzuca laskę. A faraon na odchodnym wlepia mu mandat za parkowanie węży na terenie zabudowanym…

(Powyższe to wynik czytania Księgi Wyjścia tuż po lekturze Graebera.
Przyznaję się też do pierwszej wersji…)

● ● ●

Jozue: Uff, Morze Czerwone za nami, to gdzie teraz idziemy, Mojżeszu?
Mojżesz: Tam!
Jozue: Ale jakie tam? Ja tam żadnej drogi nie widzę, a zasięg mapy dochodzi tylko do morza.
Mojżesz: Tam!
Jozue: Nawet tablic z nazwami miejscowymi nie ma.
Mojżesz: Idziemy spotkać Boga!
Jozue: A Bóg jest wszędzie, tak? Czyli dowolną ścieżką, tak?
Mojżesz: Idziemy.
No i poszli. I doszli na tynieckie Grodzisko.
Foto: basia i Pak4
[7.4.2022: Grodzisko. Ślad GPS.]

A idąc przez Dolinki Podkrakowskie spotkali ognistą pokrzewkowatą, wręcz pokrzewkę-serafa*/**. A to wszystko nad Kluczwody nurtem.
*) Bo czytam Lb 21, jak to spotkali coś co dzisiaj się tłumaczy na „jadowite węże”, a co dosłownie tłumaczył ks. Wujek na „węże ogniste”, przy czym ognisty to właśnie „serapim”.
**) Samiczka kapturki.
Foto: basia i Pak4
[10.4.2022: Ujazd – Zelków (Gacki) – Wielka Wieś (Witoldów – ul. Centralna – ul. Polna – ul. Spokojna) – Ujazd (Świerkowa – Krótka). Ślad GPS.]

Foto: basia i Pak4 [17.4.2022]

Lud: Mojżeszu!
Mojżesz: O co znowu chodzi?
Lud: Mojżeszu! Lud z podaniem pokornym wnosi o coś do jedzenia, co motywuje tym, że nie ma nic.
Mojżesz: Zamówiliśmy mannę, bądźcie cierpliwi.
Lud: Nie dość, że dostawa idzie i idzie i dojść nie może, to jeszcze to wegetariańskie. A nam w Egipcie, z rozdzielnika, mięso dawano. Albo będzie mięso, albo wracamy do Egiptu!
Mojżesz: Co ja teraz zrobię?
Głos z nieba: A drób może być?
Mojżesz: A drób może być?
Lud: No, synajskim targiem, może!
Mojżesz: Co ja teraz zrobię!
Głos z nieba: Spójrz na ten znaczek przy ścieżce.
Mojżesz czyta na głos: Ścieżka ornitologiczna. Możliwe przyloty stad słabych przepiórek.
Mojżesz do ludu: Idziemy ścieżką ornitologiczną — będzie przepiórek pod dostatkiem. Tylko w szabat nie zbierajcie.
Lud: Hurra!
Foto: basia i Pak4
[18.4.2022: Łączany (przy Elektrowni Wodnej) – Rusocice – koło Wapiennika – Czubatka – przez górę Sokolą – Kamień – Kamień-Podgórcze – szlak ornitologiczny wzdłuż Wisły – Łączany (przy Elektrowni). Ślad GPS.]

Jozue: Mojżeszu, Mojżeszu!
Mojżesz: O co ci chodzi?
Jozue: A napiszą o nas zgłoskami?
Mojżesz: Sami sobie napiszemy, a co?
Jozue: Mam przynieść papirus?
Mojżeszu: Synaj, pustynia — papirus jest deficytowy. Używamy go tylko do ważnych rzeczy, jak deklaracja podatkowa.
Jozue: To na czym będziemy pisać?
Mojżesz: Na kamieniu.
Jozue: Ale czy to będzie efektowne?
Mojżesz: Złotymi zgłoskami!
Jozue: Już biegnę po dłuto!
Foto: basia i Pak4 [23.4.2022]
Foto: Pak4 [24.4.2022]

Jozue: Oj, karpia by się zjadło…
Mojżesz: Chcesz mieć stawy na pustyni?
Jozue: No… chciałbym. Ale wody nie mamy
Mojżesz: Uderzę w skałę i popłynie.
Jozue: Ale duże te stawy by się przydały.
Mojżesz: No to zrobię kamieniołom, wtedy wody starczy na stawy.
Jozue: Hurra!
Foto: basia i Pak4
[30.4.2022: Mydlniki-Kościół – Mydlniki-Kamieniołom – Mydlniki-Kościół. Ślad GPS.]

Jozue: Mojżeszu, a jak to z Abrahamem było, że się dorobił?
Mojżesz: Bóg mu błogosławił.
Jozue: No tak, ale mi chodzi o to na czym.
Mojżesz: Bo widzisz, Abraham założył Hebrajski Instytut Wielbłąda. Taki patent złożył na innowacyjną technologię, żeby wielbłąd był zwierzęciem jucznym.
Jozue: Taki Bill Gates naszych czasów?
Mojżesz: No właśnie!
Foto: basia i Pak4
[1.5.2022: Tyniec: Heligundy – Opactwo – Promowa – nad starorzeczem – Wielkanoc – Laskowa – Grodzisko. Ślad GPS.]